Bìbenwalcowo-stośkowy -  jaki ariantwybraï?

Bìbenwalcowo-stośkowy - jaki ariantwybraï?

Zbieżnośćwałujestkluczowym元素konstrukcjimajiącymzapewnićodpowiednie prowadzeniepłaskichtaśmtransportujących我pasównapīdowych。Ogumowanie wału pomaga zoptymalizować prowadzenie taśmy i wpływa korzystnie na jej pracę。Zastąpienie wału ogumowanym bębnem walcowo-stożkowym (o beczkowatym kształcie)莫że jednak doprowadzić做pojawienia sięniepożądanych skutkow, szczegolnie w miejscułączenia taś,przyspieszając jej祖茂堂życie。Jak łatwo wywnioskować, nie zalecamy takiego rozwiązania。

aby lepiejzrozumiećjegomożliwekonsekwencje,manyyżnościpomiędzytaśmąperciencejącąaigumowanymbębnemwalcowo-stośkowyym。w tym celu najlepiejzacząćod podstaw,一个więcod sposobu,w jakizbieżnośćwpływana centrowanietaśmynabębnie。

Budowaběbnawalcowo-stożkowego

Aby samoczynnie prostować bieg taśmy, końce bębna walcowo-stożkowego cechują się mniejszą średnicą niż jego środek。转到kształt przypominający beczkę, dzięki któremu taśma jest centrowana, bez konieczności przestawiania osi。Różne średnice części walcowej i stożkowej oznaczają, że obwody bębna w poszczególnych jego obszarach są również inne。

Bìbenwalcowo-stośkowy -  jaki ariantwybraï?

NapiętaTaśmadososowujesić做ProfiluBăbna,距离SiłaNapinaniajestNajwińkszawśrodkowejczęcitaśmy。Obszar Ten OdpowiadaNajwiększejśśicyęęęśęobwodowibębna。Podczas PracyTaïmaporuszasięrazemzbìbnemdziękiprzyleganiu w tymwłaśniemiejscu。ZeWzględuna到,żeśrednica/obwódbębnazmniejszająsięw kierunkujegokośców,siłazjakątaśmaprzylega dobēbnaproporcjonalnie malejebliżejjejbocznychkrawędzi。zmniejszajīcasięsiładocisku w tych Obstzarach wspomagapoślizg。至Właśniepoślizgpomiędzytaśmąastośkowymikoścamibębnawywołujereakcjęw postaci tarcia orazwynikającejzniegosiły,którakierujebocznekrawędzietaśmywkierunkuśrodka。

Spójrzmy teraz, co stanie się, gdy bębnowi walcowo-stożkowemu będzie towarzyszyć ogumowanie。

Pofałdowanie

GDYBęBENWALCOWO-STOżKOWYDATKOWOWYOMOWANIE,WZRASTA TARCIE,W蛇Z nim RyzykoWystąpienia问题激动人心。Jeśli戒tarciawynikającažzastosowania ogumowaniabędziewystarczającoduża,wystąpizjawisko przesadnejzbieżności,któremożespowodowaćpofałdowanieSIEtaśmyW¯¯środkowejczęści,共同ZA TYM idzie - uniesienie SIE JEJ ponadpowierzchniębębna。w ekstremalnych przypadkachmożedochodzić做zrzucaniataśmy。

Bìbenwalcowo-stośkowy -  jaki ariantwybraï?

Deformacjataśmyna skutekzwiększonegotarcia

Przy zwiększonym tarciu pomiędzy taśmą a ogumowanym bębnem walcowo-stożkowym proporcjonalnie zwiększa się opór bocznych krawędzi taśmy wobec poślizgu。Na przykład, jeśli tarcie taśmy zwiększy się z 0,15 Na powierzchni stalowego wału do 0,35 Na ogumowaniu, opór wobec poślizgu zwiększy się o około 133%。Oznacza, że wraz ze wzrostem oporu wobec poślizgu na bocznych krawędziach taśmy, wzrośnie tendencja tych obszarów do pozostawania w tyle za obszarem środkowym, skutkując deformacją taśmy。

Bìbenwalcowo-stośkowy -  jaki ariantwybraï?

Uszkodzenia na SkutekDrgaë

z威达杜drgańwywołancchoporem wobecpoślizguucierpiećmożerównieżogumowanie。DziejeSiëdak,GDYOPórBocznychKrawędziTaśmyspowodowany tarciem statycznymzostajeprzełamanyizostają一个zdużąsiłępociągnięteprzezśrodkowąąmy。W MomenciePoślizguaśmazużąsiłùtrzeo ogumowanie,powodujīcwypłaszczeniana Jego Powierzchni。W Najgorszym Wypadku,GdyTaïmaPoddawanajestdużymobcićeniom,jejłęczeniemożeulecznacznejdeformacjiskutkujīcejawarićOgumowanie WulkanizowaneMoëeStaćSińMiękkieikleiSte,Co Spowoduje,żeResztkiGumyBęDąPozostawaćnaaśmiepransportującej,stoleślizgowymi / lub rolkach。

Bìbenwalcowo-stośkowy -  jaki ariantwybraï?

konstrukcjataśmyoraz jejnapięcieodgrywająkluczowąrolęw powstawaniu tego zjawiska,ponieważ到od nichzależyrozmiar,głębokośćiliczbauszkodzeń。naprzykład,tažmao sztywnychkrawędziachbocznych nie ulegnie takznaczęcymdeformacjom jaktažmao eltastycznychkrawędziach,ajej boki szybciej“dogoni攜rodek,mającprzy tym do pokonaniamniejszýdeległoń。w przypadku takiejtaśmyśladypo drogganiachbędąmniejsze,ale liczniejsze。ždrugiej strony,mocnonapiętataśmastworzywzględemogumieniawiększetarcie,którebędzieskutkowaćwydłużeniemczasu trwania bezruchu,一个następniepoślizgiemödużej西莱ścierającej,pozostawiającmniej liczne,低海拔沿海地区ZA到głębsześladyPOpowstałych瓦特10sposóbdrganiach。

w poszukiwaniurozwiązania.

jak najskuteczniejporadzićsobie z tymi问题如图所,jeśliinstalacja wymaga zastosowaniabìbnawalcowo-stośkowegoz ogumowaniem?Jednymžrozwiązań开玩笑dokładneprzemyśleniekonstrukcjitaśmy我wykorzystanie wysocewytrzymałejgumy,takiej JAK karboksylowany kauczuk akrylonitrylo-butadienowy(XNBR)LUB usieciowany poliuretanöszczotkowanej LUB szlifowanej powierzchni,邻twardości80-90甲瓦特斯考利Shore'a。W takim przypadku tarciebędziemniejszeniżpo zastosowaniupowszechnieużywangchmateriałówotwardości70 a w skali shore'a。

Zrozumienie zjawisk zachodzących pomiędzy taśmą a bębnem oraz roli, jaką odgrywa część stożkowa bębna pomoże zoptymalizować osiągi zarówno samej taśmy, jak i przenośnika。Możemy wten sposób przyczynić się do zmniejszenia częstotliwości prac konserwacyjnych oraz wydłużenia okresu eksploatacji taśmy。

ChceszZadaćPytanie LubDodaëKomentarz?Zachścam做kontaktu!

Zobacztakże:

9 lipca 2018 |多丹奖

Auto Wreck 水果机在线玩5;ngBart Natoli zajmuje stanowisko首席应用工程师w Habasit美国,pracując w firmie już od 1986 roku。笑话inżynierem stale poszerzającym swoją wiedzę o kolejne specjalizacje。Auto Wrecking巴特·纳托利致ekspert w dziedzinie taśm transportujących i pasów napędowych dla przemysłu lekkiego。

你好吗? rozwiązań你好吗?

uzyskajporadę