电子游艺自助送彩金

Notka prawna

Informacje w Internecie

水果机在线玩Habasit AG będzie dokonywał wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie internetowej były zawsze dokładne i aktualne。水果机在线玩Habasit AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualny stan lub dokładność powielanych informacji。Nie ponosi również odpowiedzialności za zapewnienie nieprzerwanego dostępu do strony internetowej w dowolnym czasie, ani prawidłowe działanie linków do innych stron internetowych i treści stron internetowych, których to dotyczy, Nie gwarantuje wolnego od błędów przekazu informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci,Wykorzystywanych do wymiany e-maili oraz nie zapewnia prawidłowego przetwarzania I wyświetlania informacji na sprzęcie I oprogramowaniu użytkowników serwisu。水果机在线玩Habasit AG odpowiada za funkcjonowanie strony internetowej wolnej od wirusów lub innych zagrożeń。

Oświadczenie złożone jest przez i w imieniu firmy 水果机在线玩Habasit oraz jej oddziałów, dyrektorów, pracowników, agentów i kontrahentów (zwanych dalej,, Habasit ") w odniesieniu do produktów, zwanych dalej (, Produktami ")。

OstrzeŻenie dotyczĄce bezpieczeŃstwa naleŻy przeczytaĆ dokŁadnie I postĘpowaĆ zgodnie z zalecanymi Środkami ostroŻnoŚci !Proszę zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w katalogu 水果机在线玩Habasit, a także w instrakcji instalacji i obsługi。Wszystkie dane/informacje dotyczące stosowania, wykorzystywania i funkcjonowania produktów mają charakter zaleceń przedstawionych z zachowaniem należytej staranności i troski。Jednakże 水果机在线玩Habasit AG nie składa się oświadczeń ani zapewnień co do ich kompletności, dokładności lub przydatności。Dane podane w niniejszym dokumencie parte są na badaniach laboratoryjnych wykonywanych na małą skalę, w standardowych warunkach i mogą być niezgodne z paramtrami eksploatacji produktu w warunkach przemysłowych。Nowa wiedza i doświadczenie mogą doprowadzić do ponownej ceny i zmian w krótkim okresie czasu i bez wcześniejszego powiadomienia。扎wyjĄtkiem wyraŹnych gwarancji udzielonych przez ha水果机在线玩basit, ktÓre wyŁĄczajĄ inne gwarancje。水果机在线玩HABASIT ZRZEKA SIĘODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH我DOROZUMIANYCH LECZ聂OGRANICZAJĄC SIĘ做DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ滑PRZYDATNOŚCI做OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI滑WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA滑PRAKTYKI HANDLOWEJ,Z ktÓrych wszystkie zostajĄ wyŁĄczone w zakresie dozwolonym przez obowiĄzujĄce przepisy。PoniewaŻ warunki uŻytkowania w zastosowaniach przemysŁowych sĄ niezaleŻne od firmy 水果机在线玩habasit, firma nie ponosi odpowiedzialnoŚci za przydatnoŚĆ pproduktÓw w okreŚlonych procesach, w tym za wyniki procesu I ich wydajnoŚĆ。

联系我们